Vanaf de Tasbaarg loop je naar beneden en kom je in het Rivierengebied. In deze graslanden, die ook wat kalkrijker zijn komen kalkminnende  planten voor, die je langs de rivieren ziet : wilde peen, beemdooievaarsbek, knolspirea, teunisbloem, grote kaardebol en agrimonie.
Het rivierengebied ligt tussen de houtwal en het ven. De bodem is rijker omdat in de winter het land overstroomt en het water voedselrijk slib afzet. Ook houtwallen en struwelen horen in het rivierengebied. Denk aan de Maasheggen in Oost-Brabant.