Privacy Statement

Privacy statement Heemtuin Rucphen.

Dit Privacy Statement is opgemaakt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), welke op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen (hierna SVHR), gevestigd aan Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven  in deze privacy-verklaring.

Contactgegevens:

Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen

KvK-inschrijving: 20112388

Baanvelden 12

4715 RH  Rucphen

+31 165 343014

www.heemtuinrucphen.nl

heemtuin@heemtuinrucphen.nl

Dit Privacy Statement is van toepassing op eenieder die zich verbindt met de stichting en op alle activiteiten die de stichting ten behoeve van haar doelstelling ontplooit.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

SVHR verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;

Geslacht;

Geboortedatum;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Bankgegevens.

De stichting vervult de rol van verantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens 

Hoe en met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

SVHR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van onze (nieuws)berichten;

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, bijvoorbeeld aanpassing van onze openingstijden;

Om u te kunnen registreren als u deelneemt aan een van onze cursussen of workshops;

Voor het opstellen van onze bezettingsschema’s voor gastheren en –vrouwen tijdens onze openingstijden, onze rondleidingen en onze scholenprojecten.

De verwerking van de persoonsgegevens wordt bijgehouden in overzichten.

De grondslag op basis waarvan wij persoonlijke gegevens verwerken, is uw toestemming. Door aangesloten te zijn bij de stichting, dan wel zich middels sponsorschap / donateur / cursusdeelnemer aan de stichting te binden, verleent u automatisch toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Verderop in deze verklaring staat wat uw rechten zijn op basis van de AVG.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen intern worden ingezien door de bestuursleden van de SVHR.

Voor het beheer en onderhoud van uw persoonsgegevens wijst het bestuur van SVHR uit haar midden 1 persoon aan die daarvoor verantwoordelijk is.

Website.

Onze stichting heeft een website die uitsluitend analytische en functionele cookies gebruikt, waarvoor geen toestemming is vereist. Deze cookies zijn niet privacygevoelig

Delen van uw persoonsgegevens met derden.

SVHR verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

SVHR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Foto’s en video’s.

SVHR behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle activiteiten in en om de Heemtuin Rucphen en deze zowel offline als online te publiceren, alsmede berichten te publiceren waarin persoonlijke gegevens, zoals persoons(voor)naam voor kunnen komen. Door aangesloten te zijn bij onze stichting of deel te nemen aan onze activiteiten, verleent u daarvoor automatisch uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en bezwaar aantekenen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,  te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SVHR. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of wilt u uw gegevens laten verwijderen dan wel hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd schriftelijk en met redenen omkleed verzoek aan heemtuin@heemtuinrucphen.nl t.a.v. de heer Ad Jansen, bestuurslid. Uiteraard kunt u per post een brief insturen (adresgegevens: zie hiervoor).

Eventuele klachten kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Deze instantie is belast met de uitvoering van de AVG.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

SVHR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met heemtuin@heemtuinrucphen.nl.

Deze privacy statement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen op 29 mei 2018. Het bestuur is bevoegd om dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig worden gepubliceerd.